گروه آموزشی پژوهشی

ســای بــوم

ایده تو بساز :)

 
 
 

سای بوم چیست؟

سای بوم مجموعه‌ای آموزشی پژوهشی است که در سه حوزه مهندسی برق، مکانیک و مواد اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی پروژه محور در مدارس و دانشگاه ها، دریافت و انجام پروژهو ساخت محصول آموزشی می‌کند.

 

مجموعه‌های سای بوم

رویدادهای سای بوم

اردیبهشت

خرداد ۱۳۹۸

تیر
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
رویدادهای خرداد

۱۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۱۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۱۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۱۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۱۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۱۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۱۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۱۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۱۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۲۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۲۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۲۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۲۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۲۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۲۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۲۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۲۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۲۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۲۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۳۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای خرداد

۳۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست