گروه آموزشی پژوهشی

ســای بــوم

ایده تو بساز :)

 
 
 

سای بوم چیست؟

سای بوم مجموعه‌ای آموزشی پژوهشی است که در سه حوزه مهندسی برق، مکانیک و مواد اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی پروژه محور در مدارس و دانشگاه ها، دریافت و انجام پروژه و ساخت محصول آموزشی می‌کند.

 
 

مجموعه‌های سای بوم

رویدادهای سای بوم

مرداد

شهریور ۱۳۹۸

مهر
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
رویدادهای شهریور

۱۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۱۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۱۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۱۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۱۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۱۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۱۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۱۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۱۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۱۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۲۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۲۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۲۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۲۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۲۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۲۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۲۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۲۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۲۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۲۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۳۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۳۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مهر

۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مهر

۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مهر

۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مهر

۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مهر

۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مهر

۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مهر

۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مهر

۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست