گروه آموزشی پژوهشی

ســای بــوم

ایده تو بساز :)

 
 
 

سای بوم چیست؟

سای بوم مجموعه‌ای آموزشی پژوهشی است که در سه حوزه مهندسی برق، مکانیک و مواد اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی پروژه محور در مدارس و دانشگاه ها، دریافت و انجام پروژه و ساخت محصول آموزشی می‌کند.

 
 

مجموعه‌های سای بوم

رویدادهای سای بوم

تیر

مرداد ۱۳۹۸

شهریور
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
رویدادهای مرداد

۱۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۱۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۱۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۱۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۱۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۱۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۱۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۱۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۱۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۱۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۲۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۲۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۲۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۲۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۲۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۲۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۲۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۲۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۲۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۲۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۳۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۳۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای شهریور

۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست