گروه آموزشی پژوهشی

ســای بــوم

ایده تو بساز :)

 
 
 

سای بوم چیست؟

سای بوم مجموعه‌ای آموزشی پژوهشی است که در حوزه‌ی علوم ساختی و خلاقیتی و مهندسی، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی پروژه محور در مدارس و دانشگاه ها، دریافت و انجام پروژه و ساخت تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی می‌کند.

 
 

مجموعه‌های سای بوم

رویدادهای سای بوم

آذر

دی ۱۳۹۹

بهمن
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
رویدادهای دی

۱۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۱۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۱۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۱۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۱۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۱۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۱۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۱۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۲۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۲۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۲۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۲۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۲۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۲۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۲۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۲۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۲۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۲۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای دی

۳۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای بهمن

۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای بهمن

۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای بهمن

۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای بهمن

۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای بهمن

۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای بهمن

۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای بهمن

۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای بهمن

۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای بهمن

۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای بهمن

۱۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای بهمن

۱۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای بهمن

۱۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست

آخرین مطالب آموزشی