گروه آموزشی پژوهشی

ســای بــوم

ایده تو بساز :)

 
 
 

سای بوم چیست؟

سای بوم مجموعه‌ای آموزشی پژوهشی است که در سه حوزه مهندسی برق، مکانیک و مواد اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی پروژه محور در مدارس و دانشگاه ها، دریافت و انجام پروژهو ساخت محصول آموزشی می‌کند.

 

مجموعه‌های سای بوم

رویدادهای سای بوم

خرداد

تیر ۱۳۹۸

مرداد
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
رویدادهای تیر

۱۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۱۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۱۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۱۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۱۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۱۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۱۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۱۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۱۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۱۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۲۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۲۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۲۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۲۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۲۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۲۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۲۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۲۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۲۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۲۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۳۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای تیر

۳۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای مرداد

۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست