گروه آموزشی پژوهشی

ســای بــوم

ایده تو بساز :)

 
 
 

سای بوم چیست؟

سای بوم مجموعه‌ای آموزشی پژوهشی است که در سه حوزه مهندسی برق، مکانیک و مواد اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی پروژه محور در مدارس و دانشگاه ها، دریافت و انجام پروژهو ساخت محصول آموزشی می‌کند.

 

مجموعه‌های سای بوم

رویدادهای سای بوم

بهمن

اسفند ۱۳۹۷

فروردین
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
رویدادهای اسفند

۱۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۱۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۱۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۱۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۱۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۱۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۱۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۱۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۱۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۱۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۲۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۲۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۲۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۲۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۲۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۲۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۲۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۲۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۲۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اسفند

۲۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۱۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۱۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست