گروه آموزشی پژوهشی

ســای بــوم

ایده تو بساز :)

 
 
 

سای بوم چیست؟

سای بوم مجموعه‌ای آموزشی پژوهشی است که در سه حوزه مهندسی برق، مکانیک و مواد اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی پروژه محور در مدارس و دانشگاه ها، دریافت و انجام پروژهو ساخت محصول آموزشی می‌کند.

 

مجموعه‌های سای بوم

رویدادهای سای بوم

اسفند

فروردین ۱۳۹۸

اردیبهشت
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
رویدادهای فروردین

۱۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۱۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۱۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۱۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۱۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۱۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۱۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۱۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۲۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۲۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۲۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۲۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۲۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۲۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۲۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۲۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۲۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۲۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۳۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای فروردین

۳۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اردیبهشت

۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اردیبهشت

۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اردیبهشت

۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اردیبهشت

۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اردیبهشت

۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اردیبهشت

۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اردیبهشت

۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اردیبهشت

۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اردیبهشت

۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای اردیبهشت

۱۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست