گروه آموزشی پژوهشی

ســای بــوم

ایده تو بساز :)

 
 
 

سای بوم چیست؟

سای بوم مجموعه‌ای آموزشی پژوهشی است که در حوزه‌ی علوم ساختی و خلاقیتی و مهندسی، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی پروژه محور در مدارس و دانشگاه ها، دریافت و انجام پروژه و ساخت تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی می‌کند.

 
 

مجموعه‌های سای بوم

رویدادهای سای بوم

مهر

آبان ۱۴۰۰

آذر
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
رویدادهای آبان

۱۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۱۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۱۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۱۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۱۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۱۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۱۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۱۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۱۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۱۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۲۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۲۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۲۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۲۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۲۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۲۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۲۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۲۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۲۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۲۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آبان

۳۰ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آذر

۱ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آذر

۲ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آذر

۳ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آذر

۴ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آذر

۵ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آذر

۶ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آذر

۷ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آذر

۸ام

هیچ رویدادی موجود نیست
رویدادهای آذر

۹ام

هیچ رویدادی موجود نیست

آخرین مطالب آموزشی