پیشبرد ایده ها و پروژه هایتان در سای بوم

ایده ها و پروژه های خود را به ما بسپارید، در سای بوم برای به انجام رساندن و ساختن ایده و پروژه های خود، سه راه در پیش روی شماست!

 

روز به روز در حال افزایش توانمندی خود در این عرصه هستیم. با توجه به تجربیات زیاد تیم در این عرصه و با امکانات فعلی سای بوم، خدماتی که درشکل زیر آمده امکان پذیر می باشد.

با افزایش تجهیزات، منتظر خدمات دیگر ما در آینده نزدیک باشید.

الکترونیک
مکانیک
کامپوزیت

پروژه های اخیر

در زیر تعدادی از پروژه های پیاده سازی شده توسط سای بوم در زمینه های مذکور آورده شده است.